Ondernemen, sociale bijdragen en arbeidshandicap

Hazo vzw, steunpunt voor ondernemers met een arbeidshandicap, vraagt verminderde sociale bijdragen voor mensen met een lager rendement.

In heel wat beleidsteksten komt de activering van kansengroepen aan bod, maar nog al te dikwijls wordt dit niet oordeelkundig aangepakt. Er komen globale kaders, maar noodzakelijke specifieke maatregelen worden dikwijls op de lange baan geschoven en uitgesteld…. van regering tot regering. Dit ondanks verschillende engagementen zoals bijvoorbeeld de ondertekening van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. In het artikel 27 daarvan staat de bevordering van kansen om te werken als zelfstandige en de mogelijkheid om een eigen bedrijf te beginnen.

Laat ons verder dat ondernemerschap behandelen. Heel wat mensen uit onze doelgroep willen beroepsactief zijn. Ze doen dit om de meest diverse en voor de hand liggende redenen zoals bijvoorbeeld : het inkomen uit hun kleine tegemoetkoming aanvullen; waardering krijgen voor hun prestaties; hun creativiteit aan bod laten komen; enz… De meesten doen het echter, zoals de meerderheid van de bevolking, vooral uit financiële noodzaak.

Hun lichamelijke conditie laat het in sommige gevallen echter niet toe om fulltime actief te zijn. Maar in een zelfstandigenstatuut kunnen ze zelf de tijdstippen en omstandigheden bepalen waarbinnen ze functioneren. Spijtig genoeg zijn er wettelijke hindernissen waardoor hun initiatief meestal niet kan waargemaakt worden.

Eén van die hindernissen zijn de hoge sociale bijdragen die gevraagd worden. Via artikel 37 van de wetgeving op sociale bijdragen voor zelfstandigen kunnen een aantal groepen (studenten, gehuwden met een partner met volwaardig statuut…) nochtans een vermindering van sociale bijdragen (gelijkstelling met bijberoep) verkrijgen. Personen met een handicap staan daar echter niet bij.

Vooral voor mensen die een IVT/IT- tegemoetkoming uitbetaald krijgen is een gelijkstelling met bijberoep nodig. Een IVT/IT-tegemoetkoming wordt alleen toegekend aan mensen met een verdienvermogen van minder dan 2/3. Bepaling: “Vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder van wat een valide persoon door één of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”. Dus het gaat om mensen die niet in staat zijn om voltijds te werken en nu dienen te leven van een kleine tegemoetkoming (die ze wat willen aanvullen met een bijverdienste).

Een groot struikelblok om onze doelgroep bij de gelijkstelling bijberoep (artikel 37) te plaatsen is blijkbaar het feit dat de IVT/IT-tegemoetkomingen een vorm van bijstand zijn en alleenstaanden er geen sociale rechten mee opbouwen. Bij de groepen die vermeld worden in artikel 37 betalen anderen (de huwelijkspartner, de ouders…) wel de bijdragen voor sociale rechten.

Toch ziet Hazo vzw daarin geen onoverkomelijke hindernis om de IVT/IT-gerechtigden ook toe te laten bij de baten van artikel 37. Het is immers zo dat IVT/IT-ontvangers nu ook geen sociale rechten opbouwen. Een opname in artikel 37 zou een essentiële stap naar deeltijdse tewerkstelling zijn, maar inzake de opbouw van sociale rechten zou er voor de betrokkene dus niks wijzigen.

Uiteraard is Hazo geen tegenstander van de opbouw van sociale rechten via een deeltijdse zelfstandige beroepsactiviteit doch, wanneer dit een belemmering is voor het verkrijgen van verminderde sociale bijdragen, willen we toch het laatste uit de brand slepen. We menen dat dit, zowel voor de overheid als voor de toekomstige rechthebbenden, een win-winsituatie kan zijn. Zowel de betrokken persoon als de staatskas zullen immers inkomen genereren uit de tewerkstelling.

Dus onze concrete vraag : Opname van personen met een handicap in artikel 37 (gelijkstelling met bijberoep), zelfs zonder bijhorende opbouw van sociale rechten (want met een IVT/IT-tegemoetkoming is dit nu ook niet het geval). Bedoeling is dat de persoon met een handicap zijn kleine tegemoetkoming kan aanvullen met een beperkte bijverdienste als zelfstandige.

LD - MEI 2015
HAZO vzw, Zonnestraat 52, 9600 Ronse 055/ 60 37 43
luc.demarez@hazovzw.be