Regelgeving PMH

Ondersteuning door VDAB
Toegelaten activiteiten bij zelfstandigen met ziekteuitkering


Ondersteuning door VDAB    


Waarin ondersteunt de VDAB ondernemers met een handicap? In deze tekst beantwoorden we de vraag over de ondersteunende maatregelen:

1. De VOP (Vlaamse ondersteuningspremie)
2. Arbeidspostaanpassing/arbeidsgereedschap
3. Ondersteuning door de inschakeling van een Tolk Vlaamse Gebarentaal (VGT)1. Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)


Je krijgt elk kwartaal (om de drie maanden) een premie van VDAB en dit gedurende maximum 5 jaar (= 20 kwartalen).

De hoogte van de premie wordt berekend op basis van het referteloon en neemt af gedurende die 5 jaar (zie tabel). Het referteloon is gelijk aan het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (ggmmi). Het ggmmi bedraagt momenteel 1.501,82 euro.

1ste kwartaal (vanaf je eerste aanvraag) tot en met 5de = 40% van het referteloon
6de kwartaal tot en met het 20ste = 20% van het referteloon

Na die 5 jaar kan je de premie verlengen door een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij VDAB.

Opgelet: het fiscaal regime van de premie is als volgt:

 • In de personenbelasting is ze een belastbaar beroepsinkomen.

 • In de vennootschapsbelasting wordt ze vrijgesteld van belastingen op grond van art. 193bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Kom ik in aanmerking? 

Om in aanmerking te komen voor VOP moet je aan drie voorwaarden voldoen:

1. Je bent in Brussel of Vlaanderen gedomicilieerd.
2. Je beantwoordt aan één van volgende situaties:

 • Je bent een zelfstandige in hoofdberoep en kreeg na 30-09-2008 een erkenning als persoon met een arbeidshandicap.

 • Je start een zelfstandige activiteit in hoofdberoep en hebt het recht op een VOP omdat je aan een van volgende voorwaarden beantwoordt:

                      - Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op
                           een loonkostsubsidie.

                      - Je kreeg van VAPH het recht op een verblijf als tehuiswerkende of op een verblijf in een pleeggezin.
                      - Je kreeg van VAPH het recht op beschermd, begeleid of zelfstandig wonen.
                      - Je volgde buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) en studeerde niet verder.
                      - Je volgde in het secundair onderwijs inclusief onderwijs (ION) type 2 of geïntegreerd onderwijs (GON) type 4                              of type 6.

                      - Je kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning                                  van:
                                     *minimum 4 punten bij een auditieve handicap
                                     *minimum 7 punten bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap
                                     *minimum 9 punten bij een visuele handicap
                      - Je ontvangt nog kinderbijslag en hebt recht op bijkomende kinderbijslag omwille van je handicap.
                      - Je hebt een schriftelijke verklaring van je arts waarin hij vermeldt welke aandoening je hebt en wat                                                 de prognose is.

                      - Je beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besloot op basis van een                                                   uitgebreid onderzoek dat je toch in aanmerking komt.

 • Je verdient meer dan het gewaarborgd gemiddelde minimummaandinkomen. Je kan uit je aanslagbiljet afleiden of dit het geval is. 

  Jaar van inkomsten Aanslagjaar Minimum netto belastbaar inkomen

                 - 2010 2011 16.760.88 euro
                 - 2011 2012 17.209.28

Hoe vraag ik dit aan?

Hiervoor verwijzen we je graag door naar de VDAB site. Alle stappen staan daar duidelijk uitgeschreven.
www.vdab.be/arbeidshandicap

 
2. Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen:VDAB betaalt het arbeidsgereedschap en de kledij die je nodig hebt om je werk goed uit te voeren alsook de aanpassingen aan je arbeidspost (ook zaken die vast bij het bedrijf horen en niet kunnen verplaatst worden).

De voorwaarden voor wat betreft materiaal:

 • Het gereedschap, de kledij of de arbeidspostaanpassing is nog niet beschikbaar in je bedrijf, is niet courant in je beroepstak en is noodzakelijk voor je om je werk beter uit te voeren.
 • Je krijgt er geen enkele andere tegemoetkoming voor en de noodzakelijkheid, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en doelmatigheid van de aanpassing staan in verhouding met de kosten ervan.
 • Je mag de tegemoetkoming niet als bedrijfslast inbrengen bij de belastingaangifte.

Kom ik in aanmerking?

Je hebt er recht op als je aan één van volgende voorwaarden voldoet:

 • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op deze tegemoetkoming.
 • Je kreeg van VAPH het recht op een tegemoetkoming voor:
  - hulpmiddelen voor privégebruik, of
  - vervanging of aanvulling van ledematen, romp, wervelzuil, bekken, gehoor, zicht of spraak.
 • Je kreeg op school hulpmiddelen of aanpassingen aan je leeromgeving.
 • Je kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
  - minimum 4 punten bij een auditieve handicap
  - minimum 7 punten bij een fysieke of visuele handicap
 • Je hebt een schriftelijke verklaring van je arts waarin hij vermeldt welke aandoening je hebt en wat de prognose is.
 • Je beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besloot op basis van een uitgebreid onderzoek dat je toch in aanmerking komt.
Hoe vraag ik dit aan?
Hiervoor verwijzen we je graag door naar de VDAB site. Alle stappen staan daar duidelijk uitgeschreven.
www.vdab.be/arbeidshandicap

Bijstand van een tolk Vlaamse Gebarentaal:


Ben je doof of slechthorend, dan kan je jaarlijks 10% van je effectieve werktijd een tolk verkrijgen om je werk (beter) uit te voeren.
VDAB betaalt de volledige kost van de tolk (gepresteerde uren + verplaatsingskosten). Als je daar behoefte aan hebt, kan je een uitbreiding aanvragen van het aantal tolkuren.

Kom ik in aanmerking?
Je hebt er recht op als je aan één van volgende voorwaarden voldoet:

 • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op bijstand van een doventolk.
 • Je kreeg van VAPH een ticket 'Vervanging gehoor'.
 • Je kreeg van VAPH de toelating om in het hoger onderwijs beroep te doen op pedagogische hulp omdat je doof of slechthorend bent. Je kreeg de toelating van het departement Onderwijs om beroep te doen op een tolk.
 • Je hebt een schriftelijke verklaring van een neus-, keel- en oorarts dat je een van volgende problematieken hebt
  - Je beste oor heeft een verlies van minimum 70 dB bij tonale audiometrie.
  - Je hebt 70% of minder spraakverstaan bij vocale audiometrie.
 • Je beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besloot op basis van een uitgebreid onderzoek dat je toch in aanmerking komt.
Hoe vraag ik dit aan?
Hiervoor verwijzen we je graag door naar de VDAB site. Alle stappen staan hier duidelijk uitgeschreven.

www.vdab.be/arbeidshandicap/doventolkenToegelaten activiteiten bij zelfstandigen met ziekteuitkering    Vanaf 1 juli 2015 werd het stelsel van toegelaten activiteiten bij zelfstandigen gewijzigd en kunnen personen met een RIZIV-uitkering gemakkelijker terug professioneel actief worden, dit zonder dat ze moeten vrezen dat ze hun uitkering volledig zullen verliezen.

Tweedelig systeem

Het is de bedoeling om met een duaal (en niet meer drieledig) systeem te werken.

 • a) Toelating met het oog op een volledige werkhervatting: 

 

Als een volledige werkhervatting mogelijk is, kan de adviserend geneesheer de persoon vooraf toelaten om het even welke activiteit uit te oefenen (oude of nieuwe activiteit, als zelfstandige of als werknemer), dit met een maximum van 6 maanden (verlengbaar tot maximum 18 maanden). De eerste zes maanden krijgt de persoon zijn of haar volledige uitkering. Daarna worden de uitkeringen met 10% verminderd


 • b) Toelating zonder het oog op een volledige werkhervatting: 

Als een volledige werkhervatting niet meer mogelijk is, kan de adviserend geneesheer de persoon vooraf toelaten om het even welke activiteit uit te oefenen (oude of nieuwe activiteit, als zelfstandige of als werknemer). Deze toelating is alleen mogelijk als arbeidsongeschikt erkend blijft. De adviserend geneesheer moet de arbeidsongeschiktheid controleren op basis van een medisch onderzoek uitgevoerd om de zes maanden, tenzij elementen in het medisch dossier een onderzoek op een latere datum rechtvaardigen. 

 

De eerste zes maanden krijgt de persoon zijn of haar volledige uitkering. De uitkeringen worden met 10% verminderd vanaf de 7de maand tot het 3de jaar (tenzij de persoon een niet bezoldigde activiteit uitoefent).