Regelgeving ondernemers


 

 

 

Langdurig arbeidsongeschikt? Behoud uw sociale rechten zonder bijdragebetaling!

 

     

U wordt ziek en bent voor minstens een kwartaal buiten strijd. Als uw ziekenfonds uw arbeidsongeschiktheid erkent, zal u vanaf de tweede maand recht hebben op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Tijdens deze periode moet u op eer verklaren dat u niet actief blijft in uw zaak. Uw echtgeno(o)t(e), werknemers, …daarentegen mogen wel uw zaak verder blijven uitbaten. Omwille van deze blijvende uitbating blijft u sociale bijdragen verschuldigd.

U kan ook kiezen om de periode arbeidsongeschiktheid te laten gelijkstellen met een periode van activiteit om zo uw sociale rechten te vrijwaren. Tijdens deze periode behoudt u al uw sociale rechten: u bouwt verder pensioen op, blijft in orde met de ziekteverzekering en behoudt het recht op gezinsbijslag. Groot voordeel is dat u geen sociale bijdragen verschuldigd bent voor deze kwartalen.

Om te kunnen genieten van deze gelijkstelling is vereist dat u arbeidsongeschikt erkend bent door uw ziekenfonds, dat u de sociale bijdrage van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin u de gelijkstelling ziekte aanvraagt, betaald heeft en dat u alle beroepsactiviteit gestopt heeft.

Stopzetten van alle beroepsactiviteit impliceert niet noodzakelijk dat u uw zaak definitief moet stopzetten. Zo kan u in uw eenmanszaak of EBVBA door middel van de nihil BTW aangiftes afdoende bewijzen dat u uw beroepsactiviteit gestopt heeft. Bent u mandataris in een vennootschap dan volstaat het de kosteloosheid van uw mandaat te bewijzen waardoor u niet langer als beroepsactief wordt aanzien.

Niet alle kwartalen waarin u aan de voorwaarden voldoet kunnen worden gelijkgesteld. Slechts wanneer de arbeidsongeschiktheid aanving in de loop van de eerste maand en eindigt in loop van de laatste maand van een kwartaal komt dit kwartaal in aanmerking voor de gelijkstelling. Ter verduidelijking treft u hierbij enkele voorbeelden:
  

 • U bent arbeidsongeschikt erkend tussen 14 februari en 20 juli: enkel voor het tweede kwartaal kan u de gelijkstelling bekomen.
 • U bent arbeidsongeschikt erkend tussen 7 februari en 30 mei: de gelijkstelling kan u niet worden toegekend. 
 • U bent arbeidsongeschiktheid erkend tussen 15 januari en 28 november: u kan de gelijkstelling bekomen voor het eerste, het tweede en het derde kwartaal. 

Gelijkstelling ziekte wordt aangevraagd bij uw sociaal verzekeringsfonds, waarna het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen beslist over de aanvraag.

ZENITODe zelfstandige en zijn sociale bijdragen    

Aansluitings- en bijdrageplicht van de zelfstandige in hoofd- en of in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep ('Art.37)

1. Aansluitingsplicht bij een sociaal verzekeringsfonds

Oefen je een zelfstandige activiteit uit, dan dien je je verplicht aan te sluiten als zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds vanaf de eerste dag van je beroepsactiviteit.

1.1. Zelfstandige in hoofdberoep

Je wordt aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep als je naast de uitoefening van een zelfstandige activiteit geen andere of een te beperkte beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar hebt.
Een beperkte beroepsactiviteit veronderstelt dat je op kwartaalbasis minder dan 235 uren gepresteerd hebt (berekend in een 38-uren week) en/of dat je niet over een contract met minstens een halftijdse tewerkstelling beschikt.

1.2. Zelfstandige met gelijkstelling bijberoep (“art. 37”)

Wie behoort tot één van de categorieën onder voorwaarde 1 EN voldoet aan voorwaarde 2 kan kiezen voor de toepassing van art.37 voor wat betreft zijn aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.
Voorwaarde 1:

 • Je bent gehuwd (Wettelijk samenwonen volstaat niet!).

 • Je bent weduwe/weduwnaar en geniet effectief een overlevingspensioen.

 • Je bent student en je ouders behouden via de studies recht op kinderbijslag (uitsluitend je kinderbijslagfonds kan attesteren dat er recht is op kinderbijslag).

 • Je bent vastbenoemd leerkracht met een aantal prestaties tussen 50% en 60%.

EN

Voorwaarde 2:

 • Je netto belastbare beroepsinkomen als zelfstandige bedraagt op jaarbasis (cijfer 2015) maximum € 6742,06. 

Opgelet! Door te kiezen voor de gelijkstelling met bijberoep (art. 37) betaal je minder of geen sociale bijdragen. Maar kiezen voor de gelijkstelling met bijberoep (art.37) levert je geen eigen sociale rechten op. Op lange termijn is het gebruik van art.37 dan ook niet aan te raden.

1.3. Zelfstandige in bijberoep

Je wordt aangesloten als zelfstandige in bijberoep wanneer je uit een ander sociaal statuut voldoende sociale rechten put. Een werknemer kan voor zijn zelfstandige activiteit aansluiten als zelfstandige in bijberoep voor zover de werknemer op kwartaalbasis minstens een halftijds arbeidscontract kan voorleggen en ook effectief in het kwartaal minstens 235 uren gepresteerd heeft (berekend in een 38-uren week). In bepaalde situaties is het eveneens van belang dat er op de eerste en de laatste dag van het kwartaal minstens een halftijds contract bestaat. Dit laatste is vooral van belang voor wie met tijdelijke of interimcontracten werkt. Contacteer in dit geval je sociaal verzekeringsfonds om zeker te weten dat je kan starten als zelfstandige in bijberoep.

Als je arbeidsongeschikt erkend bent als loontrekkende, kan je – steeds met toelating van de dokter bij uw ziekenfonds of het RIZIV – ook starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep.

Als je uitkeringsgerechtigd werkloos bent kan je – steeds met toelating van uw RVA kantoor – onder bepaalde voorwaarden toegelaten worden om te starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep.

2. Speciale regels voor ondernemers met een handicap?

Er is niet voorzien in een speciaal statuut voor personen met een handicap die een zelfstandige activiteit (willen) uitoefenen. Personen met een handicap die een zelfstandige activiteit wensen op te starten, vallen onder dezelfde regels als andere zelfstandigen.

Wie aan de voorwaarden voldoet, kan beroep doen op de ‘gelijkstelling bijberoep – art. 37’ ( zie boven).Dit is een voordelig statuut waardoor je als zelfstandige met beperkte inkomsten geen of slechts beperkte sociale bijdragen dient te betalen.

BELANGRIJKE OPMERKING: Het feit dat je recht hebt op Individuele Materiële Bijstand, een Persoonlijk Assistentiebudget, een Integratietegemoetkoming of een Inkomens vervangende Tegemoetkoming leidt er NIET toe dat je jouw zelfstandige activiteit kan starten als zelfstandige in bijberoep. Deze tegemoetkomingen vrijwaren geen sociale rechten. Als u aanspraak maakt op (één van) deze tegemoetkomingen dien je bijgevolg aan te sluiten als zelfstandige in HOOFDBEROEP.


3. Sociale bijdragen betalen

 

3.1. Als zelfstandige in hoofdberoep

Om je sociale rechten te vrijwaren is steeds een minimale bijdrage per kwartaal vereist, ongeacht de hoogte van je werkelijke inkomen. Met inkomen bedoelden we steeds het “netto belastbaar beroepsinkomen op jaarbasis”.
De bijdragen voor het jaar 2015 worden berekend op je inkomen van het jaar 2015. Omdat dit inkomen in 2015 zelf nog niet gekend is, wordt er gewerkt met een voorlopige bijdrage die dan herzien wordt eenmaal het werkelijke inkomen gekend is.

   3.1.1. Voorlopige bijdragen
Een starter is elke 3 maanden een bijdrage van € 685,66 verschuldigd.

   3.1.2. Definitieve bijdragen
Is het werkelijk inkomen lager dan € 12.870,44 dan wordt je voorlopige bijdrage definitief.
Is het werkelijk inkomen hoger, dan betaal je 20.5% bijdragen op dit inkomen.

3.2. Als zelfstandige in bijberoep

Je betaalt sociale bijdragen op de hoogte van je werkelijke inkomen.
De bijdragen voor het jaar 2015 worden berekend op je inkomen van het jaar 2015. Omdat dit inkomen in 2015 zelf nog niet gekend is, wordt er gewerkt met een voorlopige bijdrage die dan herzien wordt eenmaal het werkelijke inkomen gekend is. 

   3.2.1. Voorlopige bijdragen
Een starter is elke 3 maanden een bijdrage van € 75,85 verschuldigd.

   3.2.2. Definitieve bijdragen

Is het werkelijk inkomen lager dan € 1.423,90 dan ben je geen sociale bijdragen verschuldigd. Je eventueel betaald voorlopige bijdrage krijg je terugbetaald.
Is je werkelijk inkomen meer dan € 1.423,89, dan betaal je 20.5% bijdragen op dit inkomen.

   3.2.3. Aanvraag vermindering van de voorlopige bijdrage

Als starter krijg je sowieso de € 75.85 aangerekend. Als je zeker bent dat je werkelijk inkomen lager zal liggen dan de € 1.423,90 op jaarbasis, dan kan je vragen om de voorlopige bijdrage te herleiden naar € 0 per kwartaal. Dien dan een ‘ aanvraag vermindering voorlopige bijdrage’ in.

Je dient aan te tonen dat je zelfstandige activiteit minder zal opbrengen dan € 1.423,90 per jaar. Je dient ook een “aanvraag vermindering van je voorlopige bijdrage “ aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds. Het is je sociaal verzekeringsfonds dat beslist of je al dan niet de € 0 bijdrage mag betalen.

Opgelet! Als nadien blijkt dat je werkelijk inkomen toch meer was dan € 14.23,89, dan rekenen we je naast de gewone bijdragen ook verhogingen aan omdat je ten onrechte gevraagd hebt om de € 0 bijdrage te mogen betalen.

3.3. Als zelfstandige met gelijkstelling bijberoep (‘art.37’)

Je betaalt sociale bijdragen op de hoogte van je werkelijke inkomen.
De bijdragen voor het jaar 2015 worden berekend op je inkomen van het jaar 2015. Omdat dit inkomen in 2015 zelf nog niet gekend is, wordt er gewerkt met een voorlopige bijdrage die dan herzien wordt eenmaal het werkelijke inkomen gekend is.

   3.3.1. Voorlopige bijdragen

Een starter is elke 3 maanden een bijdrage van € 75,85 verschuldigd.

   3.3.2. Definitieve bijdragen

Is het werkelijk inkomen lager dan € 1.423,90 dan ben je geen sociale bijdragen verschuldigd. Je eventueel betaald voorlopige bijdrage krijg je terugbetaald.

Is je werkelijk inkomen meer dan € 1.423,89 en minder dan € 6.732,06, dan betaal je 20.5% op dit inkomen, met een maximum van € 301,22 per kwartaal.

Is je werkelijk inkomen meer dan € 6.732,06, dan betaal je zoals een zelfstandige in hoofdberoep. Je betaalt dan sowieso € 685,66 per kwartaal.

   3.3.3. Aanvraag vermindering van de voorlopige bijdrage

Als starter krijg je sowieso de € 75.85 aangerekend. Als je zeker bent dat je werkelijk inkomen lager zal liggen dan de € 1.423,90 op jaarbasis, dan kan je vragen om de voorlopige bijdrage te herleiden naar € 0 per kwartaal. Dien dan een aanvraag vermindering voorlopige bijdrage’ in.

Je dient aan te tonen dat je zelfstandige activiteit minder zal opbrengen dan € 1.423,90 per jaar. Je dient ook een “aanvraag vermindering van je voorlopige bijdrage “ aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds. Het is je sociaal verzekeringsfonds dat beslist of je al dan niet de € 0 bijdrage mag betalen.

Opgelet! Als nadien blijkt dat je werkelijk inkomen toch meer was dan € 6.732,06, dan sluiten we he aan als gewone zelfstandige in hoofdberoep: je bent dan de bijdragen hoofdberoep plus de verhogingen wegens laattijdige betaling verschuldigd.

Als nadien blijkt dat je werkelijk inkomen toch meer was dan € 1423,89 maar minder dan € 6.732,07, dan rekenen we je naast de gewone bijdragen ook verhogingen aan omdat je ten onrechte gevraagd hebt om de € 0 bijdrage te mogen betalen.

Lise Windey, Zenito


 

Opstarten met werkloosheidsuitkering    

 

Voor bepaalde voorbereidingsactiviteiten kan je  jouw werkloosheidsuitkering behouden. Je moet hiervoor wel een schriftelijke toelating vragen bij de RVA. Met de toelating kan je beschikken over werkloosheidsuitkeringen tijdens de voorbereidingsperiode van jouw eigen zaak.
Toegelaten activiteiten
Niet alle voorbereidingsactiviteiten komen hiervoor in aanmerking. De voorbereidingsactiviteiten die toegestaan zijn voor behoud van de uitkering zijn:

 •      studies met betrekking tot de haalbaarheid van het beoogde project
 •      de inrichting van de lokalen en de installatie van het materiaal
 •      het leggen van de nodige contacten om het project op te starten
 •      het vervullen van de administratieve formaliteiten

Ook de volgende activiteiten zijn toegelaten: marktstudies verrichten, een handelszaak of burelen kopen of huren, vennoten, leveranciers en kredietverleners zoeken, personeel aanwerven (dat men evenwel nog niet mag tewerkstellen), productiegoederen aankopen, stappen ondernemen in verband met het handelsregister, de btw en de sociale zekerheid.

Toelating RVA
Je moet hiervan voorafgaandelijk en schriftelijk aangifte doen bij het werkloosheidsbureau door middel van het formulier C45E, dat je kan verkrijgen bij jouw uitbetalingsinstelling. Vanaf het ogenblik dat je jouw zelfstandige activiteit effectief uitoefent, verlies je het recht op uitkeringen.

Duur van de voorbeeiding
De mogelijkheid om jouw zelfstandige activiteit voor te bereiden is beperkt tot maximum 6 maanden en is éénmalig. Gedurende deze periode dien je beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt.