Nieuwsbrieven

Hazo-zine #4. 2015 

In deze nieuwsbrief: 


Voorwoord     

Hier dan onze laatste nieuwsbrief van 2015. Met de kerstperiode voor de boeg hebben we deze niet te zwaar gemaakt.

Toch hebben we een zwaargewicht kunnen strikken. Wat dacht u van een interview met mevrouw Homans, bevoegd Vlaams minister voor gelijke kansen.

Verder een persbericht naar aanleiding van een federale maatregel voor langdurig werkeloze mensen die van een ziektevergoeding leven. Daarnaast een wirwar van berichtjes over handicap, ondernemen en hulpmiddelen.

Binnenkort prettig kerstverlof en misschien tot volgend jaar!


Luc Demarez

Directeur Hazo vzw


“Gelijke kansen” nog geen realiteit voor iedereen     

Hazo had wat vragen voor mevrouw Homans, minister bevoegd voor gelijke kansen in Vlaanderen.

Had u voor uw politieke bevoegdheden reeds persoonlijk contact met personen met een handicap? Zo ja, op welke manier?

“Voor ik minister werd, was ik in Antwerpen schepen van onder meer Sociale Zaken en Diversiteit. Hierdoor kwam ik in contact met heel wat verenigingen die de uiteenlopende problemen die mensen met een handicap dagelijks ervaren, heel concreet maakten. In het Antwerpse bestuursakkoord namen we dan ook heel wat punten op die hieraan een oplossing bieden. Die oplossingen zijn heel divers, gaande van het aanpassen van de sportinfrastructuur tot gepaste huisvesting. De kennis die ik in Antwerpen opdeed nam ik dan ook graag mee richting Vlaanderen.”

Welke zijn, volgens u, de grootste hindernissen voor onze doelgroep? Hoe kan daar verandering in gebracht worden?

“Er zijn heel wat verdragen, wetten en decreten waarin de gelijkheid van alle burgers staat ingeschreven. Toch zijn ‘gelijke kansen’ spijtig genoeg nog lang geen realiteit voor iedereen. Ook in Vlaanderen niet. Achterstellingsmechanismen en discriminatie zorgen er nog steeds voor dat mensen of groepen van mensen ongelijk behandeld worden. Vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid wil ik kansen creëren door deze achterstellingen proactief tegen te gaan. De achterstellingen maak ik zichtbaar, bespreekbaar en werk ik weg. Nieuwe drempels wil ik vermijden. Heel wat mechanismen breken in op de kansenpositie van mensen. Als Vlaams minister van Gelijke Kansen wil ik dan ook focussen op twee grote uitdagingen: werken aan inclusiviteit en positieve beeldvorming. Inclusiviteit bereiken we door structurele maatregelen zoals het M-decreet en ‘Het decreet persoonsvolgende financiering’. Maar ook ad hoc projecten als ‘ondernemingskansen voor personen met een beperking’ dragen daartoe bij. Inclusiviteit vereist meer (fysieke) toegankelijkheid. Sinds 1 mei 2015 is het EVA Toegankelijk Vlaanderen operationeel. Een agentschap dat ik structureel financier vanuit mijn Gelijke Kansen bevoegdheid. Bij positieve beeldvorming is media een belangrijke partner. Daar wordt dan ook rekening mee gehouden bij het afsluiten van de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. Vanuit Gelijke Kansen blijven we investeren in onze Expertendatabank en nemen we beeldvorming mee in ons Horizontaal Gelijkekansenplan.”Heeft het brede publiek een verkeerd beeld van personen met een handicap? Welk is het beeld dat er volgens u leeft?

“Ja, personen met een handicap worden nog te vaak als ‘slachtoffers’ gezien. Ik ben het dan ook helemaal eens met het VN-verdrag voor personen met een handicap dat we een paradigmashift moeten maken. Verschuiving van het medisch perspectief naar volwaardige deelnemers aan onze samenleving.”

Welke beleidsplannen heeft u om zaken te wijzigen voor onze doelgroep?

“Naast de maatregelen die ik hierboven al beschrijf, werken we ook aan een beleidsparticipatiestructuur voor personen met een handicap.”

Kan u ook bij collega-ministers iets doen bewegen? Krijgt u medewerking? Voorbeelden?

“Via ons horizontaal Gelijkekansenplan werken tal van ministers op Vlaams niveau samen. Ons doelstellingenkader ligt vast en is goedgekeurd door de voltallige Vlaamse Regering. Op dit moment zijn de verschillende ministers concrete acties aan het formuleren. De toetssteen voor dit plan is het VN-verdrag voor personen met een handicap. Ik verwacht hiermee te landen begin 2016.”

Zijn er handvaten waarmee personen met een handicap zelf hun situatie meer in handen kunnen nemen?

“Ik vind overleg tussen alle niveaus heel belangrijk. Tal van verenigingen verrichten schitterend werk op het terrein zelf en verdedigen zo de belangen van personen met een beperking. Als minister kan ik dat alleen maar toejuichen. Door ook in overleg te treden met die verenigingen zetten we telkens een stap in de goede richting.”

Hoe kijkt u aan tegen het ondernemen (uitbouw van een eigen zaak als zelfstandige) door personen met een arbeidshandicap?

“Het beleid rond het uitbouwen van een eigen zaak is een bevoegdheid van mijn collega Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. Ik werk hieraan mee via projecten als ‘Ondernemingskansen voor personen met een beperking’. Ik ben er van overtuigd dat ook personen met een arbeidshandicap hun dromen hierrond moeten kunnen verwezenlijken.”

Wat als er om één of andere reden rendementsverlies is (bvb een trager tempo; nood aan assistentie op het werk; slechts in staat om deeltijds te werken; enz…)? Tot hoe ver kan dit gedekt worden door een overheidstussenkomst (niet in de huidige situatie, maar in een wenselijke situatie)?

“Binnen mijn bevoegdheid sociale economie maak ik volop werk van een aanpak en ondersteuning op maat: ik zorg voor een loonpremie om het rendementsverlies in functie van de afstand tot de arbeidsmarkt te compenseren, in combinatie met een begeleidingspremie. De hoogte van dit ‘pakket’ wordt bepaald door VDAB – die de nood van iedere persoon inschat. Dit ondersteuningspakket kan ook bijgesteld worden indien de situatie wijzigt.”

Dit jaar werd Hazo betoelaagd door Gelijke Kansen, uw bevoegdheid. Uiteraard onze dank voor de mogelijkheden die we daarmee verkregen hebben!
Hebt u nog een boodschap voor Hazo en onze doelgroep?“Blijf jullie op dezelfde fantastische manier inzetten zoals jullie nu al doen. Samen werken we aan een samenleving waar iedereen gelijk is en dezelfde kansen krijgt.”Persbericht: Niet alleen straffen, ook stimuleren     

Hazo vzw is het Vlaams steunpunt voor ondernemers met een arbeidshandicap.

We vernemen dat werkloze mensen die langdurig ziek zijn, en weinig inspanningen doen om werk te vinden, hun uitkering kunnen zien verminderen. Zonder op de inhoud van deze maatregel in te gaan, willen we er op wijzen dat de overheid ook stimulerende maatregelen zou kunnen treffen.

Reeds jaren vraagt Hazo vzw voor haar doelgroep meer mogelijkheden voor deeltijds werken. Een eigen zaakje uitbouwen, en als zelfstandige beginnen, is bij veel mensen de oplossing om aan de slag te gaan. Voltijds werken kunnen ze dikwijls niet meer aan, maar een deeltijdse invulling, op hun eigen tempo, zou wel nog lukken. Wat hen echter tegenhoudt zijn de hoge sociale bijdragen die dienen betaald te worden. Vermits ze geen ander beroepsinkomen hebben, worden ze verondersteld hun activiteit als hoofdberoep uit te oefenen. En dus dienen ze, ondanks hun beperkte activiteit, de volle pot aan sociale bijdragen te betalen.

Voor bepaalde categorieën, bijvoorbeeld studenten en mensen die gehuwd zijn met iemand die reeds beroepsactief is, is er een gelijkstelling met bijberoep mogelijk. Reeds jaren vraagt Hazo dit ook voor personen met een arbeidshandicap. Steeds weer horen we dat er andere prioriteiten zijn en er nu geen tijd kan voor vrijgemaakt worden.

Maggie Deblock gaf dit jaar nochtans reeds het goede voorbeeld met andere stimulerende maatregelen voor ondernemers met een ziektevergoeding. Misschien kan ze haar federale collega’s eens aan de mouw trekken om het deeltijds ondernemen ook mogelijk te maken. Vanuit de vele vragen die we desbetreffend krijgen, menen we dat dan pas echt een effectieve ommezwaai kan gebeuren. En … stimulerende maatregelen zijn populair !

Hazo vzw


Wist-je-datjes over handicap, ondernemen en hulpmiddelen     

 

 • Museumbezoek zonder het huis te verlaten. Het museum van de toekomst lijkt dichterbij te komen. Het Van Abbemuseum in Eindhoven (Nederland) is het eerste museum in Europa dat een rondleiding van thuis uit mogelijk maakt. Voor mensen die het moeilijk hebben om hun huis te verlaten is een bestuurbare robot beschikbaar. De robot heeft tal van mogelijkheden. Inzoomen op details van schilderijen is bijvoorbeeld mogelijk. Reserveren kan via de website van het museum.

 • Nog nieuws uit Nederland. Met Scouters.nl werd een website gelanceerd met onafhankelijk advies over hulpmiddelen. Ook een bijkomende mogelijkheid voor Vlamingen die een hulpmiddel zoeken. Ze beweren de laatste, en meest innovatieve, hulpmiddelen te tonen. Misschien het bekijken eens waard?

 • Sommige rolstoelgebruikers hebben het moeilijk om met het vliegtuig te reizen. De Amerikaanse organisatie All Wheels Up voert campagne voor rolstoelplaatsen in vliegtuigen. Via een petitie, een vliegtuigcrashtest en een dialoog met de vliegtuigindustrie hopen ze een rolstoelplaats te verkrijgen. Hun petitie loopt wereldwijd.

 • 3 december is de internationale dag voor personen met een handicap. Naar aanleiding daarvan biedt burgenrechtenorganisatie GRIP de Vlaamse parlementsleden een reisgids aan om de rechten van personen met een handicap waar te maken. De brochure heeft de suggestieve titel “JA zeggen, JA doen”. Vertrekpunt is het VN-verdrag dat inclusie en een kwaliteitsvol bestaan voorop stelt.

 • Federaal minister van Digitale Agenda Alexander De Croo heeft het plan om alle bedrijven eind 2016 een officieel en uniek emailadres te bezorgen. Dat emailadres zal dan een wettelijke waarde hebben die we kunnen vergelijken met de maatschappelijke zetel van de onderneming.

 • Scandic Hotels heeft de prijs voor de meest toegankelijke hotelketen gekregen. Dat gebeurde tijdens de World Travel Market in Londen. Scandic Hotels heeft inclusie hoog in het vaandel staan en richt zich op een brede range van beperkingen. Scandic hotels heeft desbetreffend een e-learning cursus ontwikkeld en biedt deze gratis aan voor hun collega’s in de toeristische sector.

 • Volgens een onderzoek van Unizo doet slechts 4 op 10 handelaars aan e-commerce. Gebrek aan tijd of kennis en de grote online prijsconcurrentie zijn belangrijke drempels. 4 op 10 denkt ook dat hun aanbod daarvoor niet geschikt is. Unizo ontwikkelde, samen met andere partners, een e-commercetoolbox.

 • Via NSZ bereikt ons het bericht dat het aantal zelfstandigen in de eerste maanden van 2015 met 0,4 procent is toegenomen. Ten opzichte van eind 2014 neemt het aantal zelfstandigen in hoofdberoep met 0,27% toe en in bijberoep met 0,36%. Het zijn echter vooral de actieven na pensioenleeftijd (+1,9%) die het cijfer omhoog krikken. In een ander bericht wordt gesteld dat het aantal vrouwelijke ondernemers de laatste vijf jaar met 11% steeg, doch dat deze toename vooral te wijten is aan het starten in bijberoep.

 • Van bijberoep gesproken, eind 2014 waren er in ons land 234 001 ondernemers in bijberoep. Een stijging van 14% in vijf jaar tijd.

 • Nu we toch met cijfers zwaaien, volgens de gegeven van EAK-bevragingen zijn er in Vlaanderen ongeveer 20 000 ondernemers met een handicap of chronische ziekte.

 • Het NSZ meldt ons ook dat de solidariteit tussen zelfstandigen onderling erg hoog blijft. Dit zelfs in de huidige geïndividualiseerde maatschappij. Aan een onderzoek van NSZ namen 709 zelfstandigen deel. 7 op de 10 zelfstandigen winkelen bij andere zelfstandigen en laten de grote ketens zoveel als mogelijk links liggen. Driekwart van de zelfstandigen laat in hun zaak ook reclame toe voor andere zelfstandigen. Ruim een derde is ooit al ingesprongen voor een collega die zijn activiteit niet kon vervullen door een ongeval of een ziekte.

 • Unizo lanceert “De Bedrijvige Kern” en beweert dat de kleinhandel alleen toekomst heeft in multifunctionele kernen. Sinds 2008 nam de winkelleegstand toe met 70%. Dit vooral in de kleinere steden en gemeenten. Unizo zegt dat lokale overheden de inrichting van hun kernen dienen te herbekijken en pleit voor meer multifunctionaliteit.

2015

 

Kies een categorie: